§ 1. Wprowadzenie

• Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa Uczestników w programie lojalnościowym.

• Program lojalnościowy polega na gromadzeniu przez zarejestrowanych Uczestników punktów za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz wymianie punktów na Nagrody z zakładki „Nagrody za punkty” w aplikacji.

 • Organizatorem programu lojalnościowego jest Sushi Okami Paulina Kumejko ul.Daszyńskiego 5A 56-400 Oleśnica 911-19-95-901

§ 2. Warunki udziału i funkcjonowanie Programu lojalnościowego

Warunkiem udziału Uczestnika w programie lojalnościowym jest:

 • Posiadanie przez Uczestnika telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z Aplikacji Mobilnej.
 • Posiadanie aktywnej (zainstalowanej) Aplikacji Mobilnej w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym Uczestnika.
 • Zarejestrowane konto w aplikacji.

• Punkty przyznawane są za każde zamówienie i przeliczane od wartości zamówienia tj. 1zł=1pkt

• Uczestnik za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej może sprawdzić liczbę posiadanych punktów w zakładce „karta lojalnościowa”

• Zebrane przez Uczestnika punkty podlegają wymianie na Nagrody lub do dokonywania zakupów produktów lub usług we wskazanych przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej w kategorii „Nagrody za punkty”

• Dokonanie wymiany punktów na Nagrodę lub nabycie towaru lub usługi skutkuje odpowiednim zmniejszeniem liczby punktów Uczestnika.

 • Program lojalnościowy nie łączy się z promocjami, rabatami i innymi akcjami lojalnościowymi obowiązującymi u Organizatora.
 • Wymiana punktów na nagrody odbywa się przy „następnym zamówieniu” tj. Przy złożeniu zamówienia za regularną cenę jest możliwe dodanie produktów po cenie punktów lojalnościowych, aby odebrać nagrodę.
 • Promocje nie łączą się.
  • W każdy wtorek nie nalicza się punktów, ze względu na promocje -20% na całą kartę.
  • punkty nie naliczają się gdy mamy w koszyku nagrody za punkty.

§ 3. Ustanie uczestnictwa w Programie lojalnościowym

Organizatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia udziału Uczestnika w Programie lojalnościowym, jak również odmowy przyznania Nagród lub innych świadczeń związanych z Programem lojalnościowym.

 • Organizator chcąc zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem lub natychmiastowo z przyczyn niezależnych od organizatora. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim Uczestnik uprawniony jest do odbioru Nagród za zebrane punkty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zamówień online w tym zbierania punktów w przypadku:
 • nieczynnej restauracji
 • brak możliwości zrealizowania zamówienia

§ 4. Reklamacje

• Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane na piśmie na adres Organizatora lub elektronicznie pod adres paulina.kumejko@o2.pl w terminie 21 dni od daty wystąpienia przyczyny Reklamacji.

• Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika oraz wskazanie przyczyn Reklamacji.

• Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich złożenia. Jeżeli Organizator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

• Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przy pomocy Aplikacji Mobilnej.

• Postanowienia Regulaminu w zakresie Reklamacji nie naruszają prawa Uczestników wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów określających prawa konsumentów.

§ 5. Dane osobowe

Organizator nie jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) Administratorem danych osobowych jest Tastysoft Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8 p. XI, 90-057 Łódź będąca administratorem Aplikacji Mobilnej.

§ 6. Zmiany Regulaminu

• Organizator chcąc zmienić Regulamin poinformuje o tym Uczestników, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego wprowadzenie zmian w Regulaminie publikując nowy regulamin i publikując informacje o zmianach.

§ 7. Postanowienia końcowe

• Wszelkie oświadczenia i korespondencja dotycząca Programu lojalnościowego; powinna być kierowana na adres: Sushi Okami ul. Daszyńskiego 5A 56-400 Oleśnica, bądź na adres e-mail: paulina.kumejko@o2.pl

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy polskiego kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.